17 januari 2022
Nieuws - Binnen de regio

Milieueffectrapport toont potentie voor windturbines en zonnevelden

Voor de RES-regio Holland Rijnland is het definitieve milieueffectrapport, ook wel planMER genoemd, afgerond. Het planMER helpt overheden bij de keuzes voor zoekgebieden of locaties voor windturbines of zonneparken. Maar het is geen bindend advies. Het planMER toont vanuit milieuoogpunt waar er in de regio mogelijkheden zijn, waar aanpassingen in beleid nodig zijn en ook waar het wettelijk niet mogelijk is. 

Dertig regio’s in Nederland werken aan een eigen Regionale Energie Strategie (de RES) waaronder de RES-regio Holland Rijnland. Dertien gemeenten, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen geven vorm aan de RES Holland Rijnland. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat de benodigde energie zoveel mogelijk in de eigen regio duurzaam wordt opgewekt. 

In mei 2020 publiceerde de regio de concept-RES en in maart 2021 de RES 1.0. Om de haalbaarheid van de keuzen in de RES zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, besloten de samenwerkende overheden om een planMER op te stellen. Daarmee was Holland Rijnland, samen met de metropoolregio Eindhoven, één van de twee pilot-regio’s in Nederland die een volledige planMER opstelden. 

De RES-regio Holland Rijnland gaf de opdracht om het milieueffectrapport te schrijven. Het onderzoeksrapport laat per gebied zien wat vanwege milieueffecten mogelijkheden of beperkingen zijn om windturbines en zonnevelden te realiseren of om warmtebronnen te gebruiken. Daaruit blijkt dat de ambitie voor een energieneutrale regio niet eenvoudig is, maar wel degelijk haalbaar. De samenwerkende RES-partners gebruiken de uitkomsten van het planMER bij het verder vormgeven van de RES en het omgevingsbeleid, bij het zoeken naar geschikte locaties en bij het verder uitwerken van de warmtetransitie. Daarin worden naast de uitkomsten van het PlanMER ook de plannen uit het nieuwe, landelijke regeerakkoord en de collegeplannen van de nieuwe lokale coalities meegenomen. Verdere uitwerking hiervan krijgt een plek in de RES 2.0, die medio 2023 verwacht wordt. 

Het volledige planMER is terug te lezen op de website van de RES-regio Holland Rijnland: www.wijzijnon.nl. Hier vindt u ook de achttien binnengekomen reacties op het voorlopige planMER met daarop de antwoorden vanuit de RES-regio.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.