1 juli 2021
Nieuws - Binnen de regio

Regionale Energiestrategie 1.0 voor Holland Rijnland opgeleverd

Holland Rijnland heeft vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES). Hiermee heeft de regio weer een stap gezet in de energietransitie. De RES 1.0 laat zien hoe we in de toekomst minder energie willen gebruiken en meer schone energie opwekken.

De afgelopen maanden is de RES besproken in alle dertien gemeenteraden in de regio, door Provinciale Staten en de waterschappen. Zij stemden in met de ambities uit de RES en deden daarnaast voorstellen om de plannen te verbeteren via moties en amendementen. De RES 1.0 is de eerste grote stap. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en worden de aanpak en de planning in detail ingevuld. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken de partners binnen de RES-regio Holland Rijnland samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de uitvoering van de RES 1.0. De voorstellen voor verbetering worden hierbij nadrukkelijk meegenomen. Bij de vervolgstappen worden ook de inwoners weer betrokken.

De RES heeft als ambities:
• In 2030 11% energie besparen ten opzichte van 2014 (vooral in huizen en gebouwen en door minder en slimmer te reizen)
• In 2030 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit opwekken door een combinatie van windmolens, zonnevelden en zon op grote daken
• In 2050 een warmtenet in de regio te hebben met duurzame bronnen

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.