4/4 Uitvoering

Binnen 5 uitvoeringslijnen werken we samen om het doel te bereiken.

Uitvoering icoon
Lees meer

Dashboard Regionale Energietransitie gelanceerd 

De deelnemers aan het Energieakkoord Holland Rijnland hebben, in samenwerking met de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en ABF research, een dashboard ontwikkeld dat de voortgang van het Energieakkoord in cijfers op de voet volgt.

Het dashboard geeft in grafieken en infographics weer waar de regio nu staat. Zo vind je er het actuele energieverbruik in de regio en hoeveel inmiddels duurzaam wordt opgewekt. Zo blijkt duurzame energieopwekking nu vooral voort te komen uit zonne-energie op daken en enkele windturbines. Om de beoogde doelstellingen te halen, moeten er nog enkele flinke stappen worden gezet. De regio wil in 2050 vrijwel energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat ze voor 80% haar eigen duurzame energie opwekt. Inwoners, bedrijven en organisaties moeten ongeveer een derde van hun huidig energieverbruik gaan besparen. Het Energieakkoord kent vijf programmalijnen waarlangs de energietransitie verloopt, te weten: Ruimte en Energie, Warmte, Energiebesparing, Zon op daken en Duurzame Mobiliteit. Voor al deze lijnen is via het dashboard na te gaan wat de huidige stand van zaken is en wat de doelen zijn. En dus ook hoever de deelnemers van het Energieakkoord zijn met de uitvoering. De regio Holland Rijnland kan via het dashboard ook worden vergeleken met andere regio’s. Jaarlijks worden de gegevens geactualiseerd.  Nederland is opgedeeld in dertig energie-regio’s die allen een Regionale Energiestrategie op gaan stellen. Holland Rijnland is de tweede regio in Nederland met een dergelijk dashboard, de eerste regio is Drenthe. 

Het dashboard Energieakkoord Holland Rijnland is te bekijken via de volgende link:

https://monitor.wijzijnon.nl/dashboardHet uitvoeringsprogramma

De deelnemers aan het Energieakkoord stellen een regionale strategie op en gaan dat gezamenlijk uitvoeren. Daarbij zoeken zij - waar mogelijk - de samenwerking met netbeheerders, energiebedrijven, bedrijfsleven en omringende regio’s. De komende periode wordt het akkoord verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Kernwoorden in de aanpak zijn: Versnellen, Opschalen en Kennisdelen.


 • Uitvoeringslijnen icoon

  Ruimte en energie

  We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven voor zonnevelden en windenergie. In eerste instantie op restruimte van infrastructuur, braakliggende terreinen of op tijdelijke basis.
 • Uitvoeringslijnen icoon

  Warmte

  We zoeken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in Holland Rijnland in een toekomst zonder aardgas. Restwarmte en bodemenergie in de regio gaan we beter benutten met lokale en regionale warmteprogramma’s.
 • Uitvoeringslijnen icoon

  Energiebesparing

  Als overheden geven wij het goede voorbeeld. We verduurzamen stapsgewijs gemeentelijke gebouwen en maken uiteindelijk al het maatschappelijk vastgoed energieneutraal. Wij zijn aanjager voor energiebesparing in de bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Uitvoeringslijnen icoon

  Zon op daken

  Het doel is zoveel mogelijk zonnepanelen op publieke en private daken, zoals van particulieren, bedrijven, sportverenigingen, scholen of gemeentelijk vastgoed. We werken samen met burgerinitiatieven, investeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties.
 • Uitvoeringslijnen icoon

  Duurzame mobiliteit

  We faciliteren duurzame mobiliteit en duurzame logistiek. Hierbij werken we in 2018 aan drie concrete projecten: laadpalenbeleid, autodelen en duurzaam doelgroepenvervoer.