2/4 Ambitie

In 2050 wil Holland Rijnland een energie-neutrale regio zijn

Ambitie icoon
Lees meer

Ambitie Holland Rijnland

2050

Ambitie
Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Daarmee geeft de regio invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 nauwelijks nog CO2 uit voor de energievoorziening. 

Download het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

Inzicht in toekomstig energieverbruik en potenties voor opwekking
Onze eerste stap is het in beeld brengen van het huidige energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de gebiedsspecifieke kansen voor duurzame energieopwekking. In navolging van de omgevingsvisie ‘Hart van Holland’, kreeg bureau Posad de opdracht om dit onderzoek uit te breiden en op te schalen. Hiermee leggen we de basis voor een integrale duurzame energiestrategie voor de hele regio.

Het rapport van Posad gaat uit van het grondgebied van de Holland Rijnland-gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer we de maximale potentie voor de opwekking van duurzame energie inzetten én maximaal besparen de regio bijna energieneutraal kan worden. Het rapport toont daarmee de urgentie van de energietransitie aan en geeft op hoofdlijnen invulling aan de opgave en potenties van duurzame oplossingen. De kaarten in het rapport geven een indicatie van de impact van de energietransitie op ons landschap in 2050. Aan alle betrokkenen nu de uitdaging om deze opgave uit te werken tot passende oplossingen, waarbij zeker ook buiten de grenzen van de regio wordt gekeken.

Download het Posad-rapport

Tussentijdse ambitie

2025

De ambitie voor 2050 is de stip aan de horizon. Dan willen we energieneutraal zijn. Maar om de ambitie te vertalen in concrete acties, stellen we voor 2025 tussentijdse doelen vast hoever we willen zijn met besparing en duurzame energieopwekking. Die doelen ziet u hieronder uiteengezet.

 • 1

  Energiebesparing: -2,5 PJ

  Door stevig in te zetten op energiebesparing verwachten wij geen groei van het energieverbuik maar een gestage terugloop. Hoe minder energie we verbruiken, des te minder we met zijn allen hoeven op te wekken. Middelen om te besparen zijn onder andere: isolatie, hoog rendementsglas, warmteterugwinning, LED verlichting, voorlichting en gedragsbeïnvloeding.

 • 2

  Opwekken duurzame
  energie + 2,5 PJ

  Het opwekken van energie door zonnepanelen op daken is technisch en financieel haalbaar en heeft veel draagvlak in de regio. Hier willen we dan ook snel op inzetten. Zonnevelden en windturbines hebben een grote potentie, maar ook een groot effect op het landschap. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en een goede ruimtelijke inpassing.

 • 3

  Stevig inzetten op de warmtetransitie

  In onze regio is de behoefte aan warmte groot, terwijl we vooral potentie zien in duurzame energieopwekking. Het omzetten van energie in warmte is niet efficiënt. Deze mismatch willen we zo veel mogelijk opheffen door in te zetten op de warmtetransitie. Hierbij koppelen we warmtevragers aan warmtegevers.

 • 4

  Stimuleren van andere vormen van duurzaam opgewekte energie

  Energieopwekking door de inzet van biomassa heeft een groot effect op het landschap, in relatie tot de opbrengst. De potentie voor geothermie in onze regio is relatief klein en de proefboringen zijn op dit moment nog onzeker en duur. Deze vormen van duurzame energie en warmte stimuleren we en de ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten. Daarnaast stimuleren we innovatieve vormen van duurzame energieopwekking, waar mogelijk.